1. Allmänt

Dessa allmänna villkor gäller när du som företagare eller konsument (nedan ”dig” eller ”Kunden”) gör en beställning via www.freightseeker.com. Avtal ingås mellan dig och Freightseeker AB, organisationsnummer 556947-0304, (nedan ”Freightseeker”). Utförliga kontaktuppgifter och övrig information om Freightseeker hittar du på webbplatsen Freightseeker.com.

I de fall Kunden är en fysisk person, måste Kunden vara över 18 år för att köpa tjänster av Freightseeker. Om Kunden är minderårig krävs målsmans godkännande.

Freightseeker accepterar, enligt svensk lag, inte kreditköp till personer yngre än 18 år. Freightseeker förbehåller sig rätten att neka eller justera en beställning, om Kunden exempelvis uppgivit felaktiga personuppgifter och/eller har betalningsanmärkningar.

Freightseeker följer tillämplig konsumenträttslig lagstiftning.

Villkor häri som uttryckligen riktar sig mot konsument, baserade på konsumenträttsliga regler, gäller ej i förhållande till företag.

Efter att Kund slutfört köp via Freightseeker.com levereras den avtalade frakttjänsten av vald transportör (nedan ”Transportören”). När du genomför ett köp via Freightseeker.com tar du del av samt godkänner tillämplig Transportörs villkor samt dessa allmänna villkor. Freightseeker ansvarar för försändelsen intill det att frakten är betald och försändelsens frakthandling är utskriven genom Freightseeker, därefter övergår ansvaret till Transportören.

Det är Kundens skyldighet att se till att försändelsens innehåll motsvarar de uppgifter som Kunden har registrerat under köpets gång. Kunden ansvarar också för att försändelsens vikt och mått överensstämmer med verkligheten. Om Kunden har registrerat felaktig eller vilseledande information ska Kunden ersätta Freightseeker för eventuell merkostnad och ekonomisk skada som kan uppkomma till följd av detta. För mer information, se avsnittet Tilläggsdebitering nedan.

Kunden får aldrig skicka farligt gods med Freightseeker. Med farligt gods avses innehåll som kan innebära risk för hälsa, säkerhet, egendom eller miljö under transport eller då godset används. Till farligt gods räknas även gods som kategoriseras så av Freightseeker eller Transportören. Om Kunden missbrukar tjänsten äger Freightseeker rätt att kräva ersättning. För mer information, se avsnittet Tilläggsdebitering nedan.

Varje fall av misstänkt bedrägeri kommer att anmälas till polis.

2. Kunduppgifter

När du som Kund registrerar ditt användarkonto för att bli medlem och/eller genomför ett köp via Freightseeker.com kommer du att bli ombedd att uppge vissa företags- eller personuppgifter. De uppgifter som du anger skall vara korrekta oc fullständiga. Information om Freightseekers behandling av personuppgifter finner du nedan i detta dokument under rubriken ”Integritetspolicy”.

Du som Kund får inte avslöja användarnamn och lösenord för någon obehörig och ska se till att handling med uppgift om användarnamn och lösenord förvaras på ett sådant sätt att obehörig inte kan få tillgång till informationen. Om Freightseeker misstänker att du, eller någon annan, missbrukar ditt användarkonto eller dina inloggningsuppgifter eller annars bryter mot dessa villkoren har Freightseeker rätt att stänga av Kunds användarkonto.

Registrerad användare av Freightseeker

Kunden behöver vid köptillfället vara inloggad på Freightseekers webbplats för att kunna ta del av förmåner kopplade till sitt kundnummer i Freightseeker. Eventuell rabatt dras av automatiskt då sökresultatet presenteras. Freightseeker äger rätt att fritt ändra rabattnivåer och övriga förmåner. Notera att förmåner kopplade till ditt kundnummer i Freightseeker inte gäller när Kunden använder eget fraktavtal med Transportören. Om Kunden bryter mot dessa allmänna villkor äger Freightseeker rätt att säga upp Kundens registrering.

3. Frakthandlingar

Det är nödvändigt att Kunden efter ett fraktköp skriver ut samtliga frakthandlingar. Om frakthandlingar saknas äger Transportören rätt att debitera en tilläggsavgift. Transportören äger även rätt att neka hämtning i de fall som frakthandlingar inte är korrekta och kompletta. För att frakten ska vara giltig hos Transportören krävs att Kunden använder frakthandling och sändningsnummer som skapats i Freightseekers system. Avvikelse från detta ger Freightseeker rätt att fakturera Kunden i enlighet med Transportörens egna villkor och prislista, vilket troligen innebär att transporten då innebär en merkostnad för Kunden. För att undvika missförstånd och merkostnader är det därför bäst att Kunden alltid skriver och kontrollerar samtliga frakthandlingar i god tid före upphämtning.

4. Betalning

Faktura - företag

När du väljer faktura som betalsätt får du frakten utförd innan du betalar. Fakturan förfaller 30 dagar efter köpet. Fakturan sänds via post eller e-post. En aviavgift på 29 kronor tillkommer. För att se fullständiga villkor för Payer Financial Services AB faktura via Collector Bank, se länken nedan:

Allmänna villkor för faktura och kontokredit

Faktura - konsument

När du väljer faktura som betalsätt får du frakten utförd innan du betalar. Du kan sedan välja att betala hela beloppet med en gång eller dela upp betalningen i mindre delar. Fakturan förfaller 14 dagar efter köpet. Fakturan sänds via post eller e-post. En aviavgift på 29 kronor tillkommer. Du måste vara minst 18 år gammal vid beställningstillfället. En mindre kreditprövning görs som i vissa fall innebär en kreditupplysning. Vid försenad eller utebliven betalning debiteras en förseningsavgift samt dröjsmålsränta. Observera att namn och adress måste stämma med folkbokföringen.

För att se fullständiga villkor för Payer Financial Services AB faktura via Collector Bank, se länkarna nedan:

Allmänna villkor för faktura och kontokredit
Standardiserad Europeisk konsumentkreditinformation

Betalkort

Freightseeker accepterar för närvarande VISA, MasterCard och AMEX. Då Kunden betalar med betalkort hanteras betalningen av Freightseekers betalningspartner Adyen för att garantera snabb och säker betalning.

Freightseeker använder säkerhetsprotokollet SSL (Secure Socket Layer) för säker överföring av data via internet eller andra nätverk. SSL-protokollets krypterade kanal mellan avsändare och mottagare försäkrar att ingen kan manipulera med data (Message Integrity). SSL-protokollet använder digitala certifikat för att kontrollera sändare och/eller mottagare av dataöverföringen (Server Authentication).

5. Leveranstider

Beroende på försändelsens ursprung och destination kan transittider och leveranstider variera. Meddelad transittid inkluderar ingen klareringsfördröjning. Därför kan det krävas ytterligare tid för klarering av vissa varor och högt värderade försändelser. För ytterligare information om leveranstider, se Transportörens hemsida eller kontakta Freightseekers kundtjänst.

6. Upphämtning

Om Kunden under köpprocessen har lämnat felaktiga uppgifter kan Freightseeker inte garantera att godset hämtas och att transporten genomförs. Exempel på detta är felaktiga uppgifter i frakthandlingar och/eller tullhandlingar. Freightseeker speglar även Transportörens uppdragsvillkor vid bokning av en transport som inte omfattas av en garantitjänst där upphämtningstider är preliminära och inte utgör något tidslöfte. Det är Kundens skyldighet att vara tillgänglig, att rätt gods ställts fram för hämtning, att dokumentationen är komplett och att se till att alla kollin är korrekt adresserade med Freightseekers frakthandlingar. I det fall som Transportören missar en upphämtning eller avlastning ska Kunden höra av sig till Freightseekers kundservice. Freightseekers ansvar för försändelsen upphör när frakten är betald, bokningen är skickad och transportdokumenten är skapade. Därefter övergår ansvaret till Transportören.

7. Ångerrätt

Ångerrätt för konsument

Konsument har alltid 14 dagars ångerrätt i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Detta innebär att du som är konsument och beställer en tjänst via Freightseeker.com har rätt att ångra ditt köp genom att meddela Freightseeker detta inom fjorton (14) dagar från det att beställning av tjänsten gjordes. Du kan ångra ditt köp genom att meddela Freightseeker detta via kundservice, e-post eller post. På Konsumentverkets hemsida (http://www.konsumentverket.se/) finns en standardblankett för ånger.

Genom att acceptera dessa villkor samtycker Kunden till att beställda tjänster kan börja utföras under ångerfristen. Det går inte att utöva ångerrätt från det att tjänsten har påbörjats. En tjänst anses alltid ha påbörjats när transportkostnader har uppstått för Transportören.

Ångerrätt för företag

Företagskund kan inte ångra köpet efter fullgjord betalning. Freightseeker startar sina interna processer direkt efter att betalningen är registrerad.

I det fall tjänsten, trots ovan, avbokas tillkommer en avgift på 99 kronor exklusive moms, för närvarande 123,75 kronor inklusive moms.

8. Reklamation

Eventuell reklamation görs till Freightseeker på särskild blankett. Fyll i Freightseekers reklamationsblankett och skicka den till: reklamation@freightseeker.com Reklamation kan göras av både Kund och mottagare.

Eftersom Freightseekers ansvar för försändelsen upphör efter betalning och skapad frakthandling är det Transportörens utredningsbeslut som gäller vid eventuell reklamation.

Notera: Kunden ska få Transportörens representant (vanligen chauffören) att skriva under på sändningslistan då Kunden överlämnar sin försändelse. Sådan underskrift på sändningslistan krävs som bevis för att Kunden har lämnat över försändelsen till Transportören i de fall som reklamationen handlar om en saknad försändelse.

Vid utbetalning av reklamerade företagstjänster gäller Skatteverkets regler för speditionsföretag.

9. Freightseekers rätt till tilläggsdebitering

Freightseeker äger rätt att tilläggsdebitera Kunden en avgift på 99 kronor exklusive moms, för närvarande 123,75 kronor inklusive moms, för extraarbete som Kunden orsakat genom följande:

  • Felaktig inmatning eller vilseledande information under köpets gång.
  • Uppgifter om vikt och storlek överensstämmer inte med försändelsens verkliga vikt och mått.
  • Kundens försändelse överskrider Transportörens villkor för maximum vikt och/eller volym för köpt tjänst.
  • Kundens försändelse returneras tillbaka.

Utöver tilläggsavgiften debiteras Kunden skillnaden mellan det belopp som Kunden ursprungligen har betalat in och det belopp som tjänsten skulle ha kostat.

10. Transportörens rätt till tilläggsdebitering

Även transportören äger rätt att tilläggsdebitera Kunden för extra hantering av försändelsen, då sådan hantering har utförts av Transportören. Sådan debitering sker enligt Transportörs egna villkor för utförd tjänst. Tilläggsdebitering kan exempelvis vara aktuellt i följande fall.

  • Transportören har av Kunden ombetts att avisera mottagaren om försändelsen i fall där avisering inte har ingått i tjänsten.
  • Transportören har gjort ny utkörning efter avisering.
  • Mått och/eller vikt är större än de uppgifter som Kunden har lämnat.
  • Transportören returnerar outlöst paket/pall tillbaka till avsändaren.
  • Ofullständigt, felaktigt eller oläsbart transportdokument. Observera att streckkoden måste vara läsbar.

Ovannämnde tilläggsdebiteringar från Transportören sker enligt Transportörens prislista och debiteras alltid Kunden. Tilläggsdebiteringen sker i form av en faktura som specificerar samtliga aktuella avgifter. Faktureringsavgift tillkommer med 16 kronor exklusive moms, för närvarande 20 kronor inklusive moms.

11. Eget Fraktavtal

Freightseeker ger möjlighet för Kunden att använda eget fraktavtal med Transportören. I sådana fall ingås avtalet gällande transport mellan Kunden och Transportören direkt. Freightseeker är då inte i något avseende ansvarigt för den transporttjänst som Kunden har avtalat med Transportören. Freightseeker ansvarar därför inte heller för skada eller andra problem som kan uppkomma, inklusive felaktigheter i informationsöverföring, frakthandlingar och övriga dokument.

Om frakttjänsternas priser inte hämtas per automatik från Transportörens system är det Kundens ansvar att uppdatera sina fraktpriser.

12. Närmare om webbplatsen Freightseeker.com

Allmänt

Det är Freightseekers strävan att uppgifter på Freightseeker.com är korrekta. Detta gäller även manualer, blanketter och annan information som kan laddas ner på webbplatsen. Freightseeker kan dock inte garantera att samtlig information alltid är uppdaterad, eftersom fraktleverantörer kan ha genomfört justeringar av priser, produkter och tjänster, vilka Freightseeker ännu inte hunnit indexera. Freightseeker ansvarar inte ekonomiskt för problem som sådan felaktig informationen kan förorsaka. Felaktig information eller typografiska fel rättas till i takt med att Freightseeker upptäcker dem. Merparten av information på Freightseeker.com underhålls via fristående webbplatser i Sverige. Freightseeker tar tacksamt emot rapporter om felaktigheter.

Tredje parts information

Freightseekers produkter och tjänster omfattas av information som finns hos tredjepart. Varumärken och information som presenteras på Freightseeeker.com tillhör respektive leverantör. Freightseeker ansvarar därför inte under några omständigheter för skador som information från tredje part på Freightseeker.coms ev. kan orsaka. Information som en Transportör presenterar på sin egen webbplats gäller inte för Freightseeker.com, utan endast när Kunden köper produkt eller tjänst direkt från aktuell Transportör.

Freightseeker äger rätt att göra planerade avbrott, exempelvis för underhåll och uppdateringar. Sådana planerade avbrott aviseras på Freightseker.com webbplats. Freightseeker äger även rätt att göra oplanerade avbrott, då sådana anses nödvändiga.

Cookies

En cookie är en liten textfil som lagras på besökarens dator. Det finns två huvudtyper av cookies: 1) en permanent cookie ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid. 2) en sessioncookie lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en webbsida. Sessioncookies försvinner när du stänger din webbläsare.

Freightseeker.com använder cookies för att förenkla och förbättra besökarens upplevelse av webbplatsen, exempelvis för att hålla ordning på inloggningen och spara besökarens egna inställningar.

Om du inte längre vill använda cookies kan du stänga av cookies i inställningarna i din webbläsare. Du kan även ställa in webbläsaren så att du uppmanas varje gång Freightseekers.com försöker placera en cookie på din dator. Du kan också använda din webbläsare för att ta bort tidigare lagrade cookies.

Observera att om du väljer att inte använda cookies är funktionaliteten hos vissa delar av webbplatsen begränsad. Det kan till exempel vara så att du inte kan genomföra ett köp.

Användning av funktioner på webbplatsen

Freightseeker.com inkluderar flera interaktiva funktioner. Exempel på sådana är prisjämförelser, sökning efter leverantörer och lämnande av användarkommentarer. Dessa funktioner får av Kunden endast användas i avsett syfte.

Kundens åsikter

Freightseeker uppskattar feedback från Kunden. Synpunkter lämnas lämpligen i Freightseekers kontaktformulär. Inlämnade förslag och synpunkter är viktiga i den fortsatta utvecklingen av Freightseekers produkter och tjänster. Freightseeker kan inte garantera att all feedback besvaras individuellt.

Omdömen

Freightseeker.com ger möjlighet att lämna omdömen. Varje omdöme är att betrakta som Kundens personliga uppfattning. Det betyder inte att lämnat omdöme korrekt speglar verkligheten. Freightseeker saknar möjlighet att avgöra om ett omdöme är rättvist eller inte. Därför tas omdömen endast bort i mycket specifika fall. Upptäckt av omdöme som förefaller falskt eller vilseledande anmäls till Freightseeker för granskning.

Länkar till andra webbplatser

Freightseeker.com innehåller länkar till andra webbplatser. Freightseeker har ingen kontroll över innehållet på länkade webbplatser och tar därför inte ansvar för dessa sidors innehåll och funktionaliteten.

13. Integration – Freightseeker API

Till registrerade företagskunder erbjuder Freightseeker API:er, som gör det möjligt att integrera Kundens egen applikation med Freightseekers system. Detta förutsätter att Kundens syfte är att beställa frakttjänster från Freightseeker. All användning av API:erna för andra ändamål, såsom att återkommande endast inhämta prisuppgifter, är strängt förbjudet. Vid felaktig användning äger Freightseeker rätt att utan förvarning spärra Kundens användning av Freightseekers API:er.

14. Integritetspolicy

Freightseeker värnar om din personliga integritet och strävar alltid efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Det är vår målsättning att följa alla vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Genom att godkänna dessa villkor i samband med köp eller lämnande av uppgifter så samtycker du till att dina personuppgifter delas med involverade samarbetspartners, såsom t.ex. Transportören. Dina uppgifter kommer också att behandlas i samband med köp av betalningsföretag samt, när så krävs, kreditföretag som behöver detta i kreditupplysningssyfte

När Kunden registrerar sina uppgifter eller i samband med att Kunden genomför ett köp på Freightseeker.com samtycker Kunden till att Freightseeker sparar informationen i sin databas enligt tillämpliga lagar och regler. Utöver vad som anges ovan, så sprider inte Freightseeker din information till tredje part utan Kundens samtycke. Information som Freightseeker samlar om Kunden används i syfte att utföra uppdraget från Kunden samt till att förbättra webbtjänstens tjänster och användbarhet. Efter medgivande från Kunden kan Freightseeker kontakta Kunden angående webbplatsens tjänster och annan marknadsinformation. Freightseeker försäkrar att webbplatsens information om Kunden aldrig säljs eller förmedlas till någon part utanför Freightseeker och dess moderbolag.

Delar av funktionaliteten på Freightseeker.com förutsätter att Kunden är registrerad användare och är inloggad. Exempel på detta är lämnande av recension. Den information som Kunden lämnar i samband med en recension kan användas i Freightseekers egen marknadsföring.

Freightseeker förbehåller sig rätten att korrigera personliga data i enlighet med tillämplig lagstiftning.

I de fall som Freightseeker anser att Kunden utnyttjar eller har för avsikt att utnyttja Freightseeker på ett missvisande, olämpligt eller otillåtet sätt förbehåller sig Freightseeker rätten att inte acceptera Kunden som registrerad användare Freightseeker förbehåller sig rätten att när som helst göra justeringar i denna integritetspolicy när så krävs av tekniska eller legala skäl.

15. Force Majeure

Freightseeker ansvarar inte för förseningar orsakade av omständigheter som Freightseeker inte kunnat råda över såsom exempelvis allmän arbetskonflikt, brand, översvämning, naturkatastrof, ändrade myndighetsbestämmelser, tekniska problem, fel i el-/tele-/dataförbindelser eller annan kommunikation samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständigheter utanför Freightseekers kontroll. Ovan omständigheter ska utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder. Har sådan omständigheten som nämns i denna punkt varat längre än två månader har både Kunden och Freightseeker rätt att häva avtalet.

16. Ogiltiga villkor

Om kompetent domstol, myndighet eller skiljenämnd skulle finna att någon bestämmelse i dessa villkor är ogiltig eller icke-verkställbar, ska bestämmelsen i fråga och alla övriga bestämmelser vara gällande och verkställbara i den utsträckning som tillämplig lag tillåter.

17. Tvist

I händelse av tvist ska sådan tvist i första hand lösas av parterna genom en egen överenskommelse.

Om parterna är bosatta eller baserade i EU är det möjligt att använda EU:s webbplats för Tvistlösning på nätet.

Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa villkor ska tolkas i enlighet med svensk lag och avgöras enligt ovan i denna punkt eller i sista hand av allmän domstol.

Frågor

Vid frågor gällande dessa allmänna villkor, kontakta Freightseekers kundtjänst.